REGULAMIN KONKURSU
pn. "WIELKI KONKURS PHD"

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • 1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie promocyjnym pn. „Wielki Konkurs PHD”, zwanym dalej „Konkursem”.
 • 1.2. Organizatorem Konkursu jest spółka Polskie Hurtownie Dachowe S.A. z siedzibą w Łodzi (92-735) przy ul. Pomorskiej 602, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000869977, NIP: 728-284-86-20, REGON: 387585058, o kapitale zakładowym 633.000,00, opłaconym w całości, zwana również PHD (dalej – „Organizator”).
 • 1.3. Konkurs przebiega w 2 etapach:
  • 1.3.1. Etap I – Gra o zestawy narzędzi Milwaukee, w którym przyznawane są nagrody zwykłe, prowadzony na zasadach określonych w pkt 8 Regulaminu;
  • 1.3.2. Etap II – Gra o nagrodę główną, w którym przyznana jest nagroda główna na zasadach określonych w pkt 10 Regulaminu.
 • 1.4. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • 1.5. Konkurs rozpoczyna się w dniu 7 grudnia 2023 roku i trwa do dnia 21 lutego 2025 roku, tj. do dnia Gry o nagrodę główną. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty gry o nagrodę główną, która odbyć ma się na uroczystej gali Targów Wewnętrznych sieci PHD. W przypadku zmiany daty Organizator powiadomi wszystkich uczestników.
 • 1.6. Celem Konkursu jest promowanie sieci hurtowni PHD, partnerów sieci PHD, promowanie zawodu dekarza, kunsztu dekarskiego oraz wspieranie rozwoju branży dekarskiej.
 • 1.7. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i bezpłatne, z zastrzeżeniem konieczności dokonania zakupu Produktu promocyjnego i wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych Organizatora.
 • 1.8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za dostępność Produktów Promocyjnych w Okresie Zakupowym w poszczególnych podmiotach sieci hurtowni PHD.

2. DEFINICJE

 • 2.1. Uczestnik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która spełnia warunki określone w niniejszym Regulaminie (w szczególności określone w pkt 3.1 Regulaminu) oraz dokonała aktywacji Konta Uczestnika (pkt 4.7 Regulaminu). .
 • 2.2. Zwycięzca – Uczestnik, który na podstawie Regulaminu jest laureatem nagrody zwykłej lub nagrody głównej.
 • 2.3. Produkt Promocyjny – produkt z Listy Produktów Promocyjnych dostępnej na stronie www.konkursphd.pl zakupiony przez Uczestnika w sieci hurtowni PHD w okresie Zakupowym;
 • 2.4. Okres Zakupowy – wskazany w pkt 5.2 Regulaminu okres, w którym Uczestnicy mogą nabywać Produkty Promocyjne, za których zakup przyznawane będą punkty konkursowe;
 • 2.5. Strona Konkursu – dedykowana dla Konkursu strona internetowa www.konkursphd.pl, która zawiera informacje o Konkursie, w tym Regulamin oraz listę zwycięzców.
 • 2.6. Dzień roboczy – każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 • 2.7. Komisja Konkursowa – zespół osób, niebędących Uczestnikami, powołany przez Organizatora w celu oceny realizacji zadań konkursowych, przyznawania nagród oraz prowadzenia nadzoru nad prawidłowością przebiegu Konkursu.
 • 2.8. Sieć hurtowni PHD – sieć hurtowni współpracujących z Organizatorem oraz hurtownie prowadzone przez Organizatora, w których możliwe będzie dokonanie zakupu Produktu Promocyjnego; lista podmiotów w sieci hurtowni jest dostępna na stronie www.konkursphd.pl.
 • 2.9. Potwierdzenie Zakupu – plik w formacie JPG, PNG lub PDF zawierający obraz dokumentu potwierdzającego zakup Produktu Promocyjnego.
 • 2.10. Punkty Konkursowe – punkty przyznawane za zakup Produktów Promocyjnych, stanowiące kryterium kwalifikacyjne do Gry o nagrodę główną (por. pkt 10 Regulaminu).
 • 2.11. Konto Uczestnika – indywidualne konto założone dla Uczestnika Konkursu, służące komunikacji z Uczestnikiem, zgłaszaniu Potwierdzeń Zakupów Produktów Promocyjnych oraz gromadzeniu Punktów Konkursowych.
 • 2.12. Termin Zgłoszeń – końcowy termin dodania do Konta Uczestnika Potwierdzenia Zakupu.
 • 2.13. Sponsorzy – następujący przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie produkcji i/lub sprzedaży produktów dekarskich, w tym Produktów Promocyjnych: Avaline (Polskie Hurtownie Dachowe S.A., Altaterra Polska Sp. z o.o., mdm NT sp. z o. o.), Budmat (Budmat Bogdan Więcek), Creaton (Creaton Polska Sp. z o.o.), Gerard (AHI Roofing Kft. Sp. z o.o. Oddział w Polsce), MDM (mdm NT sp. z o. o.), Milwaukee (Techtronic Industries Eastern Europe sp. z.o.o.), MyROOF (mdm NT sp. z o. o.), Werner (Werner Janikowo Sp. z o.o.).
 

3. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 • 3.1. Konkurs jest przeznaczony dla osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, które prowadzą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przeważającą działalność gospodarczą w zakresie wykonywania konstrukcji pokryć dachowych PKD 43.91 (dalej – kryterium działalności gospodarczej) oraz spełniły następujące warunki:
  • 3.1.1. zgłosiły uczestnictwo w Konkursie na zasadach określonych w pkt 4 Regulaminu; oraz
  • 3.1.2. dokonały w Okresie Zakupowym co najmniej jednego zakupu Produktu Promocyjnego w którymkolwiek z podmiotów w ramach sieci hurtowni PHD; oraz
  • 3.1.3. nie później niż do dnia 15 stycznia 2025 roku zgłosiły zakup Produktu Promocyjnego na Koncie Uczestnika poprzez dodanie Potwierdzenia Zakupu w sposób określony w pkt 5 Regulaminu,
  • 3.1.4. nie podlegają wyłączeniu na podstawie pkt 3.5 poniżej.
 • 3.2. Uczestnicy zobowiązani są spełniać kryterium działalności gospodarczej w okresie od daty zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie do daty zakończenia Konkursu.
 • 3.3. W przypadku gdyby Uczestnik przestał spełniać kryterium działalności gospodarczej w okresie trwania Konkursu, traci status Uczestnika, jego Konto Uczestnika zostanie zamknięte, a przyznane do tej daty punkty stracą ważność (nie będą uwzględniane przy kwalifikacji do Gry o nagrodę główną). Kryterium to potwierdzane jest przy rejestracji uczestnika w Konkursie, w przypadku zdobycia przez niego nagrody miesięcznej oraz w przypadku wytypowania do udziału w II etapie konkursu.
 • 3.4. W razie wątpliwości dla ustalenia spełniania kryterium działalności gospodarczej decydująca jest treść wpisów w KRS lub CEiDG.
 • 3.5. W Konkursie nie mogą brać udziału:
  • 3.5.1. pracownicy, członkowie organów i przedstawiciele Organizatora;
  • 3.5.2. pracownicy, członkowie organów i przedstawiciele firm zrzeszonych w sieci PHD.
 • 3.6. Organizator weryfikuje spełnienie przez osobę zgłaszającą udział w Konkursie warunków uczestnictwa na zasadach określonych w pkt 6 Regulaminu.
 

4. ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA. KONTO UCZESTNIKA

 • 4.1. Podmiot uprawniony do udziału w Konkursie zgłasza swoje uczestnictwo za pośrednictwem formularza rejestracyjnego dostępnego na Stronie Konkursu.
 • 4.2. W formularzu rejestracyjnym należy podać następujące dane:
  • 4.2.1. imię i nazwisko;
  • 4.2.2. nazwa firmy;
  • 4.2.3. NIP;
  • 4.2.4. adres korespondencyjny;
  • 4.2.5. nr telefonu;
  • 4.2.6. adres e-mail dla celów komunikacji związanej z udziałem w Konkursie.
 • 4.3. Podmiot uprawniony do udziału w Konkursie, zgłaszając uczestnictwo w Konkursie:
  • 4.3.1. wyraża zgodę na postanowienia Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania,
  • 4.3.2. potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie,
  • 4.3.3. wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku w zakresie określonym w pkt 15 Regulaminu.
 • 4.4. W terminie 5 dni od daty wysłania formularza rejestracyjnego Organizator weryfikuje, czy osoba zgłaszająca uczestnictwo w Konkursie spełnia warunki określone w pkt 3.1 Regulaminu. Zasady prowadzenia weryfikacji reguluje pkt 6.1 Regulaminu.
 • 4.5. W przypadku pozytywnej weryfikacji zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie, Organizator zakłada dla Uczestnika Konto Uczestnika, przesyłając mu dane do logowania na adres e- mail wskazany w formularzu rejestracyjnym.
 • 4.6. Konto Uczestnika służy komunikacji z Uczestnikiem, zgłaszaniu Potwierdzeń Zakupów Produktów Promocyjnych oraz gromadzeniu Punktów Konkursowych.
 • 4.7. Status Uczestnika zostaje nabyty z chwilą aktywacji Konta Uczestnika przez co rozumieć należy pierwsze zalogowanie Uczestnika do Konta Uczestnika.
 • 4.8. Z tytułu aktywacji Konta Uczestnika Uczestnikowi przysługuje jednorazowe świadczenie w postaci bonu zakupowego do sieci Żabka o wartości 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych).
 • 4.9. Bon zostanie przekazany Uczestnikowi w formie elektronicznej w terminie 5 dni od daty aktywacji Konta Uczestnika na numer telefonu lub adres e-mail wskazany w formularzu rejestracyjnym.
 • 4.10. W przypadku negatywnej weryfikacji zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie, Organizator powiadamia o tym zgłaszającego przesyłając informację na adres e-mail wskazany w formularzu rejestracyjnym.
 • 4.11. W razie zmiany danych Uczestnika wskazanych w formularzu rejestracyjnym, Uczestnik zobowiązany jest do aktualizacji danych w Koncie Uczestnika w terminie 7 dni od daty zmiany.
 

5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 • 5.1. Na potrzeby udziału w Konkursie bierze się pod uwagę wyłącznie Produkty Promocyjne zakupione przez Uczestnika w sieci hurtowni PHD w okresie od 7 grudnia 2023 roku godz. 7.00 do 31 grudnia 2024 roku godz. 17.00 (Okres Zakupowy).
 • 5.2. Przez zakup Produktu promocyjnego uznaje się zarówno zawarcie umowy sprzedaży Produktu Promocyjnego przez Uczestnika, jak i przez osobę trzecią, ale za pośrednictwem (staraniem) Uczestnika.
 • 5.3. Dowodem potwierdzającym zakup Produktu Promocyjnego jest:
  • 5.3.1. faktura VAT – w przypadku zakupu dokonanego przez Uczestnika; lub
  • 5.3.2. dokument W-Z – w przypadku zakupu dokonanego przez osobę trzecią, za pośrednictwem (staraniem) Uczestnika; lub
  • 5.3.3. inny dokument zakupowy z adnotacją wskazującą na zakup Produktu Promocyjnego z udziałem (staraniem) Uczestnika.
 • 5.4. W przypadku, o którym mowa w pkt 5.3.1 powyżej dokument W-Z stanowi podstawę do przyznania Uczestnikowi Punktów Konkursowych tylko wówczas, gdy z jego treści wyraźnie wynika, że zakup został dokonany za pośrednictwem (staraniem) Uczestnika. Za dowód na tę okoliczność przyjmuje się w szczególności wskazanie Uczestnika, jako osoby upoważnionej do odbioru zakupionego Produktu Promocyjnego.
 • 5.5. Uczestnik otrzyma Punkty Konkursowe za zakup Produktu Promocyjnego tylko wówczas, gdy do daty zgłoszenia zakupu jest on opłacony.
 • 5.6. Uczestnik za pośrednictwem Konta Uczestnika dokonuje zgłoszenia zakupów Produktów Promocyjnych dokonanych w Okresie Zakupowym.
 • 5.7. Zgłoszenia zakupów dokonuje się poprzez dodanie do Konta Uczestnika Potwierdzenia Zakupu tj. pliku w formacie JPG, PDF, PNG zawierającego cyfrowe odwzorowanie dowodu potwierdzającego zakup Produktu Promocyjnego.
 • 5.8. Uczestnik może dokonać zgłoszenia Potwierdzenia Zakupu w dowolnym czasie, nie później jednak niż do dnia 15 stycznia 2025 roku, godz. 23.59 (Termin Zgłoszeń).
 • 5.9. Za zakup Produktów Promocyjnych Organizator przyznaje Punkty Konkursowe na zasadach określonych w Załączniku nr 1 do Regulaminu. Ilość przyznanych Punktów Konkursowych zależy od rodzaju Produktu Promocyjnego oraz ilości jego zakupu. W przypadku zakupu Produktów Promocyjnych w ilości uprawniającej do otrzymania więcej niż jednego Punktu Konkursowego, Organizator przyznaje punkty w ilości proporcjonalnej do zakupionej ilości Produktów Promocyjnych.
 • 5.10. Punkty Konkursowe będą przyznawane odrębnie za każde zgłoszone Potwierdzenie Zakupu (zakupy udokumentowane osobnymi Potwierdzeniami Zakupu nie sumują się).
 • 5.11. W terminie do 14 dni od daty dodania do Konta Uczestnika Potwierdzenia Zakupu Organizator zweryfikuje zakup pod względem zgodności z niniejszym Regulaminem oraz określi ilość Punktów Konkursowych należnych za zakup.
 • 5.12. Uczestnikowi nie zostaną przyznane Punkty Konkursowe z tytułu zgłoszonego Potwierdzenia Zakupu w przypadku, gdy:
  • 5.12.1. produkt wskazany w Potwierdzeniu Zakupu nie będzie Produktem Promocyjnym; lub
  • 5.12.2. produkt wskazany w Potwierdzeniu Zakupu został zakupiony poza siecią hurtowni PHD; lub
  • 5.12.3. produkt wskazany w Potwierdzeniu Zakupu został zakupiony poza Okresem Zakupowym;
  • 5.12.4. produkt wskazany w Potwierdzeniu Zakupu nie będzie opłacony;
  • 5.12.5. Potwierdzenie Zakupu zostanie zgłoszone przez Uczestnika po upływie Terminu Zgłoszeń;
  • 5.12.6. Potwierdzenie Zakupu zgłoszone przez Uczestnika będzie nieczytelne w takim stopniu, że nie będzie możliwe ustalenie na jego podstawie danych istotnych dla przyznania Punktów Konkursowych (miejsca zakupu, daty zakupu, przedmiotu zakupu, udział Uczestnika w zakupie).
  • 5.12.7. Produkt promocyjny zostanie zwrócony.
 • 5.13. Organizator powiadomi Uczestnika o ilości przyznanych Punktów Konkursowych z tytułu zgłoszonego Potwierdzenia Zakupu zakup poprzez Konto Uczestnika – w zakładce
  „Punkty Konkursowe”.
 

6. WERYFIKACJA REJESTRACJI UCZESTNIKA LUB ZGŁOSZONEGO ZAKUPU

 • 6.1. Organizator jest uprawniony do weryfikacji prawdziwości danych wskazanych przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym oraz przy zgłoszeniu Potwierdzenia Zakupu.
 • 6.2. W celu weryfikacji, o której mowa w 6.1 powyżej, Organizator może zażądać od Uczestnika w szczególności:
  • 6.2.1. przedstawienia oryginału dowodu zakupu Produktu Promocyjnego (faktura VAT/ W-Z); lub
  • 6.2.2. przedstawienia dowodu zapłaty za Produkt Promocyjny; lub
  • 6.2.3. przedstawienia dokumentów potwierdzających status Uczestnika jako przedsiębiorcy spełniającego kryterium działalności gospodarczej.
 • 6.3. Uczestnik ma obowiązek dostarczyć Organizatorowi wymagane dokumenty oraz udzielić wszelkich dodatkowych wyjaśnień w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od otrzymania wezwania. Po tym terminie weryfikacja uznawana jest za negatywną, o czym Organizator informuje Uczestnika za pośrednictwem e-mail na adres wskazany w formularzu rejestracyjnym.

7. NAGRODY W KONKURSIE

 • 7.1. W Konkursie przewidziane są następujące nagrody:
  • 7.1.1. nagrody zwykłe, tj. 24 (dwadzieścia cztery) zestawy narzędzi Milwaukee oznaczone numerem katalogowym 4933492517;
  • 7.1.2. nagroda główna tj. samochód Ford 2.0 EcoBlue Bi-Turbo 205KM A10 4×4 RAPTOR rok produkcji 2023, o przebiegu max. 20.000 km lub 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych). O wyborze formy nagrody głównej decyduje zwycięzca nagrody głównej.
 • 7.2. Samochód stanowiący nagrodę główną będzie zakupiony w 2023 roku i będzie używany przez Organizatora w okresie trwania Konkursu w celu promocji Konkursu podczas eventów branżowych i firmowych. Organizator zapewnia, że w dacie wydania nagrody głównej samochód będzie miał aktualny przegląd, będzie w pełni sprawny, w tym uzupełnione będą wszystkie płyny eksploatacyjne. Samochód posiada ubezpieczenie w towarzystwie ubezpieczeniowym HDI w zakresie OC, AC, NNW , Assistance do 17.08.2024 oraz Allianz Assistance GAP 24 do 10.08.2025.

8. GRA O ZESTAWY NARZĘDZI MILWAUKEE (ETAP I KONKURSU)

 • 8.1. Nagrody miesięczne (2 x zestaw narzędzi Milwaukee, łącznie 24 zestawy) będą przyznawane w 12 okresach. W pierwszym dniu każdego okresu zostanie opublikowane pytanie konkursowe, na które uczestnik odpowie podczas rejestracji zakupu promocyjnego. Zadanie to będzie miało formę w szczególności pytania otwartego. Za pierwszy dzień okresu uważa się pierwszy dzień miesiąca Wyjątek stanowi okres pierwszy, w którym pierwszym dniem będzie 7 grudnia 2023 (pierwszy okres obejmuje 7 grudnia 2023 – 31 stycznia 2024).
 • 8.2. Uczestnicy Konkursu poprzez formularz konkursowy dostępny na Koncie Uczestnika prześlą zrealizowane zadanie konkursowe. Odpowiedzi należy udzielić w języku polskim. Maksymalna ilość znaków (ze spacjami) to 1500 znaków .
 • 8.3. Z zastrzeżeniem pkt 8.6 poniżej w każdym miesiącu kalendarzowym każdy Uczestnik może zgłosić zrealizowane zadanie konkursowe tyle razy, ile dokonał zakupów uprawniających do zgłoszenia w konkursie.
 • 8.4. Po zakończeniu miesiąca kalendarzowego Komisja Konkursowa wybierze 2 (dwie) najlepsze odpowiedzi uwzględniając następujące kryteria:
  • 8.4.1. Poprawność językową;
  • 8.4.2. Kreatywność;
  • 8.4.3. Zgodność merytoryczną z zasadami sztuki dekarskiej (o ile dotyczy).
 • 8.5. Wybrane odpowiedzi zostaną opublikowane na Stronie Konkursu w terminie do 10 dnia następnego miesiąca kalendarzowego. Dodatkowo Uczestnicy Konkursu, których odpowiedzi zostaną wybrane (zwycięzcy nagrody zwykłej), zostaną o tym powiadomieni na numer telefonu lub adres e-mail wskazany w formularzu rejestracyjnym.
 • 8.6. Każdy Uczestnik może wygrać nagrodę zwykłą tylko jeden raz w Okresie Trwania Konkursu. Zwycięzcy nagrody zwykłej są wykluczeni z udziału w kolejnych miesięcznych edycjach Gry o zestawy narzędzi Milwaukee.

9. WYDANIE NAGRÓD ZWYKŁYCH

 • 9.1. W terminie 7 dni od daty powiadomienia o wygraniu nagrody zwykłej Uczestnik zobowiązany jest do wskazania formy wydania nagrody:
  • 9.1.1. osobiście, w siedzibie Organizatora lub
  • 9.1.2. za pośrednictwem Poczty Polskiej lub podmiotu świadczącego usługi kurierskie.
 • 9.2. W przypadku wyboru wydania w sposób określony w pkt 9.1.2. powyżej, nagrody zwykłe będą wysyłane na koszt Organizatora na adres Uczestnika wskazany w formularzu rejestracyjnym.
 • 9.3. Nieodebranie przez zwycięzcę przesyłki, o której mowa w pkt 9.2 powyżej traktowane jest jako rezygnacja z nagrody i powoduje utratę prawa do nagrody zwykłej.
 • 9.4. Zwrot przesyłki do Organizatora (na skutek niemożności jej doręczenia, lub z każdej innej przyczyny leżącej po stronie zwycięzcy nagrody zwykłej) jest równoznaczne z utratą prawa do nagrody.
 • 9.5. Nagrody wysyłane są jednokrotnie.
 • 9.6. Wydanie nagrody zwykłej może nastąpić na rzecz innej osoby niż zwycięzca, jeżeli przedstawi ona pełnomocnictwo z podpisem poświadczonym notarialnie, udzielone przez zwycięzcę i zawierające dane zwycięzcy.
 • 9.7. Zwycięzca nie może domagać się zamiany nagrody zwykłej na pieniądze, rzeczy bądź prawa.
 • 9.8. Nagrody zwykłe wydawane są najpóźniej do dnia 10.01.2025 r.
 • 9.9. Nagrody zwykłe niewydane i nieodebrane w terminie określonym w pkt 9.8 powyżej pozostają do dyspozycji Organizatora.

10. GRA O NAGRODĘ GŁÓWNĄ (ETAP II KONKURSU)

 • 10.1. Gra o nagrodę główną odbędzie się podczas uroczystej gali Targów PHD 2025 w dniu 23 lutego 2025 roku w hotelu Double Tree by Hilton w Łodzi przy ul. Łąkowej 29.
 • 10.2. Udział w etapie II Konkursu weźmie 10 (dziesięciu) Uczestników, zakwalifikowanych na następujących zasadach:
  • 10.2.1. Jeden Uczestnik, który w Okresie Trwania Konkursu zgromadzi największą ilość Punktów Konkursowych;
  • 10.2.2. Ośmiu Uczestników, którzy w Okresie Trwania Konkursu zgromadzą odpowiednio największą ilość Punktów Konkursowych za zakupy Produktów Promocyjnych 8 (ośmiu) Sponsorów;
  • 10.2.3. Jeden Uczestnik – zwycięzca nagrody zwykłej, którego odpowiedź na zadanie konkursowe zostanie wybrana przez Komisję Konkursową spośród wszystkich odpowiedzi na zadania konkursowe nagrodzonych w Okresie Trwania Konkursu.
 • 10.3. O zakwalifikowaniu Uczestnika do gry o nagrodę główną Organizator powiadomi go najpóźniej do dnia 25 stycznia 2025 roku, wskazując jednocześnie godzinę rozpoczęcia Gry o nagrodę główną podczas gali.
 • 10.4. Informacja o Uczestnikach zakwalifikowanych do udziału w grze o nagrodę główną zostanie także opublikowana w tym terminie na Stronie Konkursu.
 • 10.5. Podczas uroczystej gali Targów PHD 2025 Uczestnikom zakwalifikowanym do gry o nagrodę główną zostanie przedstawione zadanie konkursowe do wykonania w określonym czasie.
 • 10.6. Bezpośrednio po wykonaniu zadania konkursowego przez Uczestników Komisja Konkursowa ogłosi zwycięzcę nagrody głównej. Werdykt Komisji Konkursowej w terminie 2 dni roboczych od daty uroczystej gali zostanie także umieszczony na Stronie Konkursu.
 • 10.7. W przypadku nie stawienia się Uczestnika zakwalifikowanego do udziału w II etapie Konkursu na termin gry o nagrodę główną, zostaje on zdyskwalifikowany, a na jego miejsce nie zostanie wyznaczony Uczestnik zastępczy.
 • 10.8. W przypadku gdyby na termin gry o nagrodę główną nie stawił się żaden z zakwalifikowanych Uczestników, Organizator może zdecydować o zakończeniu Konkursu bez przyznania nagrody głównej lub wyznaczyć inny termin gry o nagrodę główną, nie późniejszy jednak niż 30 dni od daty gali. O kolejnym terminie gry o nagrodę główną Organizator powiadomi Uczestników zakwalifikowanych do udziału w etapie II Konkursu za pośrednictwem sms oraz e-mail. Informacja w tym zakresie zostanie także opublikowana na Stronie Konkursu.
 • 10.9. W przypadku stawienia się na termin gry o nagrodę główną tylko jednego z zakwalifikowanych Uczestników, przystąpi on do wykonania zadania konkursowego. O jego poprawności i ewentualnym przyznaniu nagrody głównej decyduje Komisja Konkursowa.

11. WYDANIE NAGRODY GŁÓWNEJ

 • 11.1. Nagroda główna zostanie wydana zwycięzcy gry o nagrodę główną w terminie 7 dni od daty uroczystej gali w siedzibie Organizatora.
 • 11.2. Wydanie nagrody głównej może nastąpić na rzecz innej osoby niż zwycięzca, jeżeli przedstawi ona pełnomocnictwo z podpisem poświadczonym notarialnie, udzielone przez zwycięzcę.
 • 11.3. Nagroda główna niewydana i nieodebrana do dnia 28 lutego 2025 r., z zastrzeżeniem możliwości przesunięcia tej daty o czym mowa w pkt. 1.5 niniejszego regulaminu, pozostaje do dyspozycji Organizatora.
 • 11.4. W przypadku wyboru formy pieniężnej nagrody głównej, wypłata zostanie zrealizowana przelewem w terminie 14 dni od daty złożenia przez zwycięzcę gry o nagrodę główną pisemnego oświadczenia o wybranej formie nagrody wraz ze wskazaniem rachunku bankowego, na który ma nastąpić wypłata.

12. NADZÓR NAD KONKURSEM

 • 12.1. Prawidłowy sposób przeprowadzania Konkursu zapewnia wewnętrzna Komisja Konkursowa, powołana przez Organizatora.
 • 12.2. Do zadań Komisji należy w szczególności:
  • 12.2.1. zapewnienie prawidłowości przyznawania Punktów Konkursowych za zgłoszone Potwierdzenia Zakupów;
  • 12.2.2. ocena realizacji zadań konkursowych przez Uczestników oraz podejmowanie decyzji o przyznaniu nagród zwykłych oraz nagrody głównej;
  • 12.2.3. określenie Uczestników zakwalifikowanych do gry o nagrodę główną;
  • 12.2.4. sporządzenie protokołów z etapów Konkursu oraz zabezpieczenie dokumentacji z przebiegu Konkursu, w tym potwierdzeń wydania nagród;
  • 12.2.5. udział w czynnościach wydawania nagród, sprawdzanie i potwierdzanie posiadania uprawnień do odbioru wygranej;
  • 12.2.6. rozpatrywanie reklamacji złożonych zgodnie z pkt 13 Regulaminu.
 • 12.3. Decyzje wydawane przez Komisję Konkursową w trakcie trwania Konkursu są ostateczne, co nie wyłącza możliwości wystąpienia przez Uczestnika z roszczeniem do sądu powszechnego.

13. REKLAMACJE

 • 13.1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestnika w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres konkurs@phd.pl, nie później niż 14 dni od daty wystąpienia niezgodności, listem poleconym na adres siedziby Organizatora w okresie trwania Konkursu oraz w okresie 30 dni po zakończeniu trwania Konkursu.
 • 13.2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko lub nazwę Uczestnika, adres do korespondencji, tel. kontaktowy oraz opis podstaw reklamacji.
 • 13.3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 21 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.
 • 13.4. Rozpatrzona reklamacja zawierająca odpowiedź Komisji przesyłana jest listem poleconym na adres Uczestnika podany w treści reklamacji lub wiadomość e-mail wysyłaną z adresu: konkurs@phd.pl (w zależności od tego, w jaki sposób reklamacja wpłynęła).
 • 13.5. Reklamacje wniesione po terminie wskazanym w pkt 13.1 powyżej, w innej formie niż wskazana w pkt 13.2 w ust. 2, lub niezwierające danych, o których mowa w pkt 13.3 nie będą rozpatrywane i pozostaną bez odpowiedzi.
 • 13.6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem błędnych danych przez Uczestnika ani za wpływ innych czynników uniemożliwiających wzięcie udziału w Konkursie.

14. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 • 14.1. Administratorem danych osobowych Uczestników lub członków ich organów lub przedstawicieli jest „Polskie Hurtownie Dachowe S.A. z siedzibą w Łodzi (92-735) przy ul. Pomorskiej 602, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000869977, NIP: 728-284-86-20, REGON: 387585058, o kapitale zakładowym 633.000,00, opłaconym w całości (dalej – Administrator).
 • 14.2. Dokonując zgłoszenia uczestnictwa, zgłaszając zapytanie lub reklamację Uczestnik podaje następujące dane osobowe własne lub członków organów/przedstawicieli: imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny, a w przypadku reklamacji także numer telefonu, które będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu, udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie lub rozpatrzenia reklamacji Uczestników.
 • 14.3. Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
  • 14.3.1. przeprowadzenia Konkursu, w szczególności przeprowadzenia procedury weryfikacji Uczestników, weryfikacji prawidłowości zgłoszeń Potwierdzeń Zakupów, oraz wydania nagród i ogłoszenia wyników oraz realizacji praw związanych z ewentualną reklamacją – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), wynikająca w szczególności z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
  • 14.3.2. korzystania z Konta Uczestnika w ramach świadczenie usług drogą elektroniczną na podstawie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • 14.3.3. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest w tym przypadku możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • 14.3.4. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu analiz w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  • 14.3.5. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na promowaniu zakupów towarów w sieci hurtowni PHD, prezentowaniu ofert handlowych, akcji promocyjnych, prowadzeniu działań z zakresu marketingu bezpośredniego, dbaniu o wizerunek Administratora. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO.
 • 14.4. Dane osobowe Uczestników mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa w szczególności instytucjom uprawnionym do kontroli działalności Administratora lub instytucjom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 • 14.5. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez inne podmioty na podstawie zawartych z Administratorem umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności:
  • 14.5.1. podmiotom z sektora bankowego,
  • 14.5.2. dostawcom narzędzi do analityki ruchu, dostawcom narzędzi do prowadzenia marketingu oraz wysyłania wiadomości mailowych,
  • 14.5.3. podmiotom zajmującym się hostingiem,
  • 14.5.4. podmiotom prowadzącym działania analityczne, statystyczne oraz związane z realizacją działań z zakresu marketingu bezpośredniego,
  • 14.5.5. operatorom pocztowym lub kurierom,
  • 14.5.6. sponsorom konkursu.
 • 14.6. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane co do zasady przez czas trwania Konkursu określony w Regulaminie oraz dodatkowo przez okres 6 lat po zakończeniu Konkursu, jako czas niezbędny do obsługi roszczeń w związku z przebiegiem Konkursu albo do momentu realizacji prawnie uzasadnionego interesu albo do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych osobowych wynikającego z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 • 14.7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa do:
  • 14.7.1. dostępu do danych,
  • 14.7.2. sprostowania danych,
  • 14.7.3. usunięcia danych,
  • 14.7.4. ograniczenia przetwarzania danych,
  • 14.7.5. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  • 14.7.6. prawo do przenoszenia danych.
 • 14.8. Prawa, o których mowa w pkt 14.7 powyżej przysługują w przypadkach i w zakresie przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa.
 • 14.9. Osobie uprawnionej przysługują dwa rodzaje sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych:
  • 14.9.1. jeżeli Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionych interesów – może zgłosić sprzeciw z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją;
  • 14.9.2. jeżeli Administrator przetwarza dane osobowe na potrzeby marketingu bezpośredniego – może zgłosić sprzeciw w każdym przypadku.
 • 14.10. W związku z przetwarzaniem danych przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • 14.11. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w Konkursie oraz realizacji szczególnych uprawnień Uczestników takich jak, udział w Konkursie, wydanie nagród, zgłoszenie reklamacji i jej rozpatrzenia. Niepodanie danych osobowych w niezbędnym zakresie skutkuje niemożnością wzięcia udziału w Konkursie.
 • 14.12. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • 14.13. Z uwagi na wykorzystywane narzędzia i systemy IT dane osobowe mogą zostać przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Jeśli będzie taka konieczność, wówczas będzie się to odbywało na jednej z podstaw prawnych wskazanych w RODO.
 • 14.14. Organizator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, które wywoływałoby wobec Uczestnika skutki prawne lub w podobny sposób istotnie by na niego wpływało.

15. WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

 • 15.1. Zwycięzcy nagród zwykłych oraz nagrody głównej zobowiążą się do nieodpłatnego udostępnienia swojego wizerunku Organizatorowi oraz podmiotom z nim powiązanym, do wykorzystania w materiałach promocyjnych lub reklamowych w postaci filmu bądź fotografii.
 • 15.2. W szczególności zwycięzcy nagród zwykłych oraz nagrody głównej zobowiążą się wziąć udział w sesji zdjęciowej oraz filmowej dokumentującej przekazanie nagrody. Wyrażą także zgodę na:
  • 15.2.1. przetwarzanie swojego wizerunku utrwalonego podczas sesji zdjęciowej oraz wizerunki i głosu utrwalonego podczas sesji filmowej przez i dla potrzeb PHD,
  • 15.2.2. udostępnianie i rozpowszechnianie swojego wizerunku oraz głosu utrwalonego w sposób określony powyżej poprzez wielokrotną publikację w Okresie Trwania Konkursu oraz w okresie 24 miesięcy od jego zakończenia (dalej – Okres Dozwolonego Korzystania), bez ograniczenia co do terytorium, w tym również w zestawieniu z innymi wizerunkami, tekstami, komentarzami, opisami lub wszelkimi innymi treściami – w celach reklamowych, promocyjnych i marketingowych związanych z prowadzoną przez PHD działalnością;
  • 15.2.3. utrwalanie i zwielokrotnianie zdjęć oraz filmów, na których utrwalony jest wizerunek lub głos zwycięzcy lub jego fragmentu techniką zapisu komputerowego, na płycie kompaktowej, CD ROM, CD-RW, Video CD, Mini Disc lub w jakikolwiek inny sposób pozwalający na korzystanie ze zdjęcia lub jego części, na dysku komputerowym jak i innych nośnikach, wprowadzania zdjęć, na których utrwalony jest wizerunek zwycięzcy lub jego fragmentu do pamięci komputera lub sieci multimedialnych;
  • 15.2.4. przetwarzanie swojego wizerunku poprzez kadrowanie i kompozycję, zwielokrotnianie oraz obróbkę (retusz) wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i metodami.
 • 15.3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody w zakresie określonym powyżej na wypadek wygrania nagrody zwykłej lub nagrody głównej Uczestnik złoży przy zgłoszeniu uczestnictwa w Konkursie.
 • 15.4. Sposób wykorzystania wizerunku zwycięzcy nie może naruszać powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz dobrych obyczajów. Wizerunek zwycięzcy nie będzie wykorzystywany w celu promocji materiałów o charakterze wulgarnym, erotycznym, politycznym czy religijnym bądź w inny sposób naruszającym jego dobra osobiste.
 • 15.5. Zgoda, o której mowa w pkt 15.1. obowiązuje przez Okres Dozwolonego Korzystania co oznacza, że po tej dacie materiały zawierające wizerunek lub imię i nazwisko zwycięzcy nie mogą być wykorzystywane. W celu uniknięcia wątpliwości Strony postanawiają, że powyższe nie dotyczy materiałów opublikowanych i rozpowszechnionych w Okresie Dozwolonego Korzystania. W szczególności PHD nie jest zobowiązana do usuwania, zdejmowania, niszczenia materiałów wyprodukowanych, opublikowanych lub rozpowszechnionych w Okresie Dozwolonego Korzystania.

16. ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 • 16.1. W celu uczestniczenia w Konkursie niezbędny jest:
  • 16.1.1. dostęp do komputera lub urządzenia mobilnego,
  • 16.1.2. system operacyjny Microsoft Windows XP lub wyższy, Linux, OSX 10.4 lub wyższy,
  • 16.1.3. dostęp do Internetu,
  • 16.1.4. przeglądarki internetowe: Internet Explorer w wersji 11.0, Mozilla Firefox, Chrome,
  • 16.1.5. minimalna rozdzielczości ekranu: 1280 x 720 pikseli,
  • 16.1.6. włączona obsługa plików cookies.
 • 16.2. W przypadku, w którym przeglądarka internetowa nie spełnia kryteriów określonych w pkt 15.1.4 powyżej Konto Uczestnika może funkcjonować w ograniczonym zakresie.
 • 16.3. Uczestnik zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Konta Uczestnika, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Konta Uczestnika lub jego elementy techniczne. W ramach korzystania z Konta Uczestnika zakazane jest dostarczanie przez Uczestnika treści bezprawnych, naruszających prawo lub dobre obyczaje.
 • 16.4. Konto Uczestnika wraz z udostępnionymi w nim usługami świadczonymi drogą elektroniczną dostępne jest 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Funkcjonowanie Konta Uczestnika wymaga cyklicznego monitoringu technicznego i aktualizacji, co może powodować czasowe i krótkotrwałe przerwy w jego działaniu.
 • 16.5. Organizator zastrzega sobie prawo do:
  • 16.5.1. modyfikacji Konta Uczestnika, w szczególności zakresu oraz rodzaju usług i funkcjonalności,
  • 16.5.2. okresowych przerw technicznych niezbędnych do modernizacji, konserwacji i rozwijania Konta Uczestnika innych niż opisane w pkt 16.5.1. powyżej. Organizator informuje o tych przerwach, zamieszczając na stronie www.konkursphd.pl stosowny komunikat nie później niż 24 godziny przed planowaną przerwą.
 • 16.6. Adresem e-mail do kontaktu z Organizatorem w sprawach technicznych związanych z funkcjonowaniem Konta Uczestnika jest: konkurs@phd.pl.
 • 16.7. Organizator świadczy za pośrednictwem Konta Uczestnika drogą elektroniczną następujące usługi:
  • 16.7.1. możliwość przesyłania Potwierdzeń Zakupów;
  • 16.7.2. przyznawanie Punktów Konkursowych;
  • 16.7.3. możliwość zgłaszania zrealizowanych zadań konkursowych w ramach gry o nagrody zwykłe;
  • 16.7.4. powiadomienia o wygranych w Konkursie.
 • 16.8. Usługi świadczone drogą elektroniczną udostępniane są w ramach Konta Uczestnika nieodpłatnie.
 • 16.9. Umowa o świadczenie usługi wskazanej w pkt 16.7 powyżej zawierana jest na czas trwania Konkursu i ulega rozwiązaniu z chwilą zakończenia Konkursu lub zamknięcia Konta Uczestnika.
 • 16.10. Reklamacje związane ze świadczeniem przez Organizatora usług określonych w pkt
  16.7 powyżej Uczestnik może składać pisemnie na adres: Polskie Hurtownie Dachowe
  S.A. ul. Pomorska 602, 92-735 Łódź lub drogą elektroniczną przesyłając wiadomość na adres: konkurs@phd.pl.
 • 16.11. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać w szczególności: imię i nazwisko/nazwę Uczestnika, przyczynę reklamacji, żądanie Uczestnika, a także preferowany przez Usługobiorcę sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
 • 16.12. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora niezwłocznie po ich otrzymaniu, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania.

17. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • 17.1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Konkursu.
 • 17.2. Regulamin Konkursu dostępny jest od dnia 7 grudnia 2023 r. w siedzibie Organizatora w Dni Robocze w godzinach od 8.00 do 15.00 oraz na Stronie Konkursu do dnia 30.03.2025 r.
 • 17.3. Pytania dotyczące Konkursu można kierować mailem na adres konkurs@phd.pl
 • 17.4. W sprawach nieunormowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 •  

Lista załączników stanowiących część Regulaminu:
Załącznik nr 1 – Zasady przyznawania punktów.

 • Załącznik nr 1 – Zasady przyznawania punktów.
  • 1 punkt za zakup każdych 2 szt. okien dachowych marki AVALINE
  • 1 punkt za zakup każdej 1 szt. rolety solarnej SSR AVALINE
  • 1 punkt za zakup każdego pokrycia dachowego Budmat o powierzchni min. 150 mkw
  • 1 punkt za zakup każdego pokrycia dachowego Creaton o powierzchni min. 150 mkw
  • 1 punkt za zakup każdego pokrycia dachowego GERARD o powierzchni min. 150 mkw
  • 1 punkt za każdy zakup produktów MDM (lub Avaline) o łącznej wartości min. 2000 zł netto
  • 1 punkt za każdy zakup produktów Milwaukee o łącznej wartości min. 1000 zł netto
  • 10 punktów za zakup każdej 1 instalacji MyRoof
  • 1 punkt za zakup każdej papy lub membrany WERNER o powierzchni min. 150 mkw