REGULAMIN

 

REGULAMIN „WIELKIEGO KONKURSU PHD”

(dalej zwany: „Regulaminem”)

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu „WIELKI KONKURS PHD” zwanej dalej: „Konkursem” są Polskie Hurtownie Dachowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ul. Główna 76, 95-041 Gałków Duży koło Łodzi, NIP: 8943042625, KRS: 0000727677.
 2. Konkurs trwa od 16 września 2019 roku do 6 lutego 2020 roku. Zakup produktów objętych Konkursem możliwy jest w okresie od 16 września 2019 roku do 6 lutego 2020 roku (włącznie). Dokonywanie Zgłoszeń w Konkursie możliwe jest od 4 lutego 2020 do 7 lutego 2020 do godziny 12:30 w czasie trwania Targów Budma 2020 na stoisku PHD. W Konkursie nieuwzględniane będą Zgłoszenia dokonane przed lub po terminie dokonywania Zgłoszeń.
 3. Produktami biorącymi udział w Konkursie, są wszystkie produkty zakupione w sieci PHD tylko od wybranych producentów. Zakup Produktów Promocyjnych przed dniem 16 września 2019 roku i po dniu 6 lutego 2020 roku nie uprawnia do udziału w Konkursie.
 4. Konkurs, prowadzony jest wyłącznie w oparciu o niniejszy Regulamin i powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy art. 919 – 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2014 roku poz. 121 z późn. zm.), zwanej dalej „k. c.”.
 5. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Rozstrzygnięcie Konkursu, a w szczególności ogłoszenie Laureatów Konkursu o nagrody główne, będzie ogłoszone podczas targów BUDMA 2020 07.02.2020 r. o godz. 13.00 oraz opublikowane na fanpage’u Polskich Hurtowni Dachowych.

 

2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Konkurs przeznaczona jest dla wykonawców zaopatrujących się w okresie promocyjnym w sieci Polskie Hurtownie Dachowe – osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz osób prawnych, które nabywają Produkty Promocyjne jako konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.), mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: „Uczestnicy”). W Konkursie nie mogą uczestniczyć: pracownicy Organizatora oraz pracownicy firm zrzeszonych w sieci PHD.
 2. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest łączne wykonanie następujących czynności:

a) zakup produktów wybranych producentów w sieci PHD na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w okresie od 16 września 2019 roku do 6 lutego 2020 roku (włącznie) na minimalną kwotę 2000 zł brutto.

b) zachowanie dowodu dokonania Zakupu Promocyjnego w postaci paragonu fiskalnego, rachunku, faktury, WZ, RW lub innego potwierdzenia dokonania Zakupu Promocyjnego, w okresie od 16 września 2019 roku do 6 lutego 2020 roku (oryginał lub kserokopia).

c) zgłoszenie Zakupu Promocyjnego w Konkursie w okresie od 4 lutego 2020 roku do 7 lutego 2020 roku w czasie trwania Targów Budma 2020 (dalej: „Zgłoszenie”) poprzez zarejestrowanie Zakupu Promocyjnego na stoisku sieci PHD za pomocą papierowego formularza (dalej: „Formularz Zgłoszeniowy”). Formularz zawiera następujące dane: I. Imię i nazwisko, II. Adres, III. Firma i oddział w której zakupione zostały Produkty Promocyjne, IV. nr dowodu zakupu, V. Zgoda RODO, VI. Nazwisko handlowca obsługującego sprzedaż oraz okazanie dowodu zakupu. W celu zgłoszenia Zakupu Promocyjnego w Konkursie niezbędne są dowody wszystkich dokonanych Zakupów Promocyjnych, które należy okazać osobie dokonującej rejestracji. Brak okazania dowodu zakupu skutkuje odmową rejestracji w Konkursie.

 1. Każdy uczestnik, który wypełni założenia punktu 2 podpunkt 2 ustęp a-d wygrywa nagrodę gwarantowaną.
 2. W konkursie przewidziano 3 nagrody główne. Aby wziąć udział w konkursie o nagrody główne należy wypełnić założenia punktu 2 podpunkt 2 ustęp a-d oraz odpowiedzieć na otwarte pytanie konkursowe. Trzy najciekawsze odpowiedzi zostaną nagrodzone nagrodami głównymi.
 3. Wybór zwycięzców nagród głównych wybierze komisja skłądajaca się z: przedstawiciela sieci zakupowej PHD (Prezes Zarządu Komplemetariusz), oraz trzech reprezentantów handlowych sieci PHD.
 4. Zakup Produktów Promocyjnych stwierdzony jednym potwierdzeniem transakcji (paragon, faktura, WZ, RW itp.) uprawnia do dokonania wyłącznie jednego Zgłoszenia na podstawie tego potwierdzenia, niezależnie od liczby stwierdzonych na nim zakupów Produktu Promocyjnego.
 5. Do Konkursu o nagrodę główną można złożyć tyle zgłoszeń ile posiada się oddzielnych dowodów zakupu w okresie trwania promocji. Każdy dowód zakupu musi zawierać Produkty Promocyjne, których łączna wartość wynosi minimum 2000 zł brutto.
 6. Dowód dokonania Zakupu Promocyjnego potwierdza zakup Produktu Promocyjnego w rozumieniu niniejszego Regulaminu, jeżeli spełnia następujące warunki:

a) jest wystawiony przez oddział sieci PHD;

b) nie jest uszkodzony tzn. nie budzi wątpliwości co do zawartych na nim treści, ich autentyczności, a w szczególności nie jest przecięty, ucięty, naderwany, rozmazany, niewyraźny, jak też nie stanowi połączenia dwóch różnych dowodów zakupu; dopuszcza się przedstawienie kserokopii oryginału dowodu zakupu;

c) w liście zakupów ujęta jest pozycja pozwalająca stwierdzić, iż zakup dotyczy Produktu Promocyjnego, bądź też widnieje adnotacja Punktu sprzedaży pozwalająca stwierdzić, iż zakup dotyczy Produktu Promocyjnego oraz wartość Produktów Promocyjnych na jednym dowodzie zakupu jest równa bądź wyższa niż 2000 zł brutto.

 1. Wygrana jednej z trzech głównych nagród wyklucza udział Uczestnika w walce o kolejne nagródy. Jeden Uczestnik może wygrać tylko jedną nagrodę główną.
 2. Udział w Konkursie i podanie związanych z tym danych jest dobrowolne. Uczestnik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu przed przystąpieniem do Konkursu. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać zasad opisanych w Regulaminie. Uczestnik przystępując do Konkursu potwierdza, iż spełnia warunki które uprawniają go do udziału w Konkursie oraz akceptuje postanowienia Regulaminu.
 3. Organizator zastrzega prawo do wykluczenia z Konkursu, a tym samym nie uwzględnienia Zgłoszeń w Konkursie tych Uczestników, w stosunku do których stwierdzi, że naruszyli postanowienia Regulaminu. W szczególności, w przypadku stwierdzenia przez Organizatora, że Uczestnik wpływa na przebieg Konkursu w sposób nieuprawniony, poprzez na przykład utrudnianie innym Uczestnikom dostępu do Formularza Zgłoszeniowego lub Strony Konkursu, a także inne działania ingerujące w bezpieczeństwo, budowę lub funkcjonowanie Strony Loterii.
 4. PRODUKTY PROMOCOJNE – wszystkie produkty oferowane przez marki AVALINE, BALEX METAL, THERMANO, VELUX, GERARD, FCB CERAMIKA, HERITAGE, GALECO, KOELNER POLSKA, RAWLPLUG, CLIMOWOOL, MDM NT, CREATON, BUD-MAT, których łączna suma brutto na jednym dowodzie zakupu wynosi min. 2000 zł brutto.

 

3. CZAS TRWANIA KONKURSU

Konkurs rozpoczyna się 16 września 2019 roku o godzinie i trwa do godz. 12.30 7 lutego 2020 r. Zakup Produktów Promocyjnych możliwy jest w terminie od 16 września 2019 roku do 6 lutego 2020 roku, zaś dokonywanie Zgłoszeń możliwe jest w terminie od 4 lutego 2020 roku do 7 lutego 2020 roku do godziny 12:30.

 

4. NAGRODY

 1. W Konkursie do przyznania są 3 Nagrody Główne:

I. WINDA DEKARSKA GEDA LIFT 200 STANDARD o wartości katalogowej 25 000 zł

II. VOUCHER NA ZAKUP ZESTAWU NARZĘDZI I ELEKTRONARZĘDZI MILWAUKEE o wartości katalogowej 8 600 zł

III. TELEWIZOR SMART TV 65” Kruger&Matz o wartości katalogowej 4 200 zł

oraz nagrody gwarantowane w postaci upominków dekraskich w nieograniczonej ilości – nagroda dla każdego uczestnika; koszt każdej nagrody wynosi 50 zł brutto.

 1. Powyższe nagrody w Regulaminie zwane są dalej odpowiednio jako: „Nagroda” lub „Nagrody”.
 2. Laureatom Nagród nie przysługuje prawo wymiany Nagród na nagrodę innego rodzaju, ani na ich równowartość pieniężną.
 3. Laureatom Nagród nie przysługuje prawo przeniesienia prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie.
 4. Jeden Uczestnik może wygrać tylko jedną Nagrodę Główną, z zastrzeżeniem spełnienia warunków przyznania Nagrody w Konkursie.
 5. Pula Nagród Głónych wynosi 37 800 zł (słownie: trzydzieści siedem tysięcy złotych zero groszy).

 

5. ZASADY PRZYZNAWANIA I SPOSÓB WYDANIA NAGRÓD W KONKURSIE

 1. Nagrody gwarantowane wydawane są na stoisku PHD podczas targów BUDMA 2020 po spełnieniu punktu 2 podpunkt 2 ustęp a-d niniejszego regulaminu.
 2. Nagrody Główne zostaną dostarczone po uprzednim kontakcie z Wygranym w ciągu 30 dni roboczych od daty kontaktu. Kontakt nastąpi nie później niż 7 dni roboczych od ogłoszenia wyników losowania drogą mialową lub telefoniczną.

 

6. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej „RODO” – Organizator informuje, że:

Administratorem danych osobowych podawanych przez Uczestników i Laureatów Nagród w formularzach przewidzianych Regulaminem są Polskie Hurtownie Dachowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ul. Główna 76, 95-041 Gałków Duży koło Łodzi, NIP: 8943042625, KRS: 0000727677.

 

7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacje Uczestników związane z Konkursem, mogą być składane przez Uczestników Konkursu pisemnie na adres Organizatora lub e-mailem na następujący adres e-mail Organizatora: biuro@phd.pl, w terminie 30 dni od dnia rozwiązania Konkursu.
 2. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, adres mailowy i dokładny adres korespondencyjny Uczestnika oraz dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 3. Organizator w terminie 30 dni od otrzymania reklamacji, rozpatrzy zgłoszoną reklamację i poinformuje zgłaszającego o zajętym stanowisku pisemnie albo e-mailem – w zależności od tego, w jaki sposób została zgłoszona reklamacja.

 

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego
 2. Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników określone są w niniejszym Regulaminie.
 3. Niniejszy regulamin może ulec zmianie. W przypadku zmiany regulaminu informacja na ten temat zostanie umieszczona przez Organizatora na stronie głównej Serwisu Internetowego. Informacja zawierać będzie zestawienie zmian Regulaminu i utrzymana będzie na stronie głównej Serwisu Internetowego przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Jednocześnie regulamin może ulec zmianie nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed zakończeniem loterii.
 4. Niniejszy Regulamin dostępny jest dla Uczestników na stronie internetowej www.loteriaphd.pl